DANH SÁCH ĐỘI THỢ SẮT 

STT TÊN CÔNG TY / TÊN NHÓM SỐ ĐIỆN THOẠI
1 NHÓM CỦA TÂN

0936.320.438

0936.320.436

0928.761.872

2 NHÓM CỦA TIẾN 0908.897.443
3 NHÓM CỦA TRÍ 0908.199.772
4 NHÓM CỦA TUYỀN 0933.565.065
5 NHÓM CỦA QUỐC

0938.927.991

0915.212.311

6 NHÓM CỦA KHÁNH

0908.364.273

0911.495.968