DIỄN GIẢI: CUNG CẤP NHÂN CÔNG MỤC 6

(CHỈ CUNG CẤP NHÂN CÔNG 2 CÔNG TÁC LÀ: ỐP, LÁT GẠCH VÀ SƠN NƯỚC)