DIỄN GIẢI: CUNG CẤP NHÂN CÔNG MỤC 6

(CUNG CẤP NHÂN CÔNG CÁC CÔNG TÁC CÒN LẠI)

(NGOẠI TRỪ: ỐP, LÁT GẠCH VÀ SƠN NƯỚC)