DANH SÁCH ĐỘI THỢ INOX 

STT TÊN CÔNG TY / TÊN NHÓM SỐ ĐIỆN THOẠI
1 NHÓM CỦA TÂN

0936.320.438

0936.320.436

0928.761.872

2 NHÓM CỦA TIẾN 0908.897.443
3 NHÓM CỦA TRÍ 0908.199.772
4 NHÓM CỦA TUYỀN 0933.565.065
5 NHÓM CỦA PHÚ 0907.646.070
6 NHÓM CỦA HẢI 0902.581.074