DANH SÁCH ĐỘI THỢ HỒ 

ĐỊA CHỈ CUNG CẤP MỌI LOẠI THỢ CHO MỌI CÔNG TRÌNH: A. QUẾ 0987.329.047 - 0918.581.073 

STT TÊN CÔNG TY / TÊN NHÓM SỐ ĐIỆN THOẠI
1 NHÓM CỦA THANH 0909.435.856
2 NHÓM CỦA SƠN 0374.167.983
3 NHÓM CỦA TÈO 0986.873.123
4 NHÓM CỦA HUY 0909.377.908
5 NHÓM CỦA VŨ

0933.558.742

0907.872.416

6 NHÓM CỦA HUÂN 0931.074.794