DANH SÁCH DỊCH VỤ ĐÀO ĐẤT 

STT TÊN CÔNG TY / TÊN NHÓM SỐ ĐIỆN THOẠI
1 NHÓM CỦA LƯỢNG

0902.408.027

0122.762.5419

2 NHÓM CỦA THANH 0909.951.076
3