GẠCH BÊ TÔNG NHẸ
GẠCH TUYNEL 8x8x18 (HIỆU THÀNH TÂM, PHƯỚC THÀNH)