DANH SÁCH THỢ BẮN ĐẦU CỌC 

STT TÊN CÔNG TY / TÊN NHÓM SỐ ĐIỆN THOẠI