DANH SÁCH THỢ KHOAN GIẾNG 

STT TÊN CÔNG TY / TÊN NHÓM SỐ ĐIỆN THOẠI
1 NHÓM CỦA TIẾP

0908.777.197

2 NHÓM CỦA TÂN 0974.496.708