DANH SÁCH DỊCH VỤ PHÁ DỠ NHÀ 

STT TÊN CÔNG TY / TÊN NHÓM SỐ ĐIỆN THOẠI
1 NHÓM CỦA TUẤN 0902.367.480
2 NHÓM CỦA HÙNG 0908.617.614
3 NHÓM CỦA TƯ 0939.304.796