DANH SÁCH ĐỘI THỢ ĐIỆN 

ĐỊA CHỈ CUNG CẤP MỌI LOẠI THỢ CHO MỌI CÔNG TRÌNH: A. QUẾ 0987.329.047 - 0918.581.073

STT TÊN CÔNG TY / TÊN NHÓM SỐ ĐIỆN THOẠI
1 NHÓM CỦA UY (NGƯỜI MIỀN BẮC) 0903.625.553
2 NHÓM CỦA CHÍ (NGƯỜI MIỀN NAM) 036.349.3747
3 NHÓM CỦA THƯỜNG (NGƯỜI NGHỆ AN) 0907.466.147
4 NHÓM CỦA PHÚC 0933.070.512